Santa Cruz V10

215mm (27.5" or 27.5"+)

Santa Cruz V10