Santa Cruz Stigmata

700c or 650b

Santa Cruz Stigmata